Darowizna działki

  • dane stron umowy wraz z zaznaczeniem pokrewieństwa (tj. komu darujemy np. synowi, rodzicom, dziadkom, czy może osobie niespokrewnionej),
  • numer księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego - umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności etc., prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, inne),
  • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli obecny właściciel nabył działkę na podstawie tytułów tam wskazanych, w szczególności  dziedziczenia (niezależnie od terminu) albo na podstawie darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 01.01.2007r.,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazujący przeznaczenie działki w planie, zaświadczenie o jego braku lub też ostateczną decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli była wydana, a nie ma planu lub decyzja jest zgodna z planem),
  • wypis z rejestru gruntów dla działki, przy czym jeżeli działka będzie odłączana z dotychczasowej księgi niezbędny będzie wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
  • jeżeli działka powstała w wyniku podziału i podział ten nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej niezbędne będzie przedłożenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych, wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działek powstałych w wyniku podziału oraz ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział (jeżeli została wydana),
  • wartość rynkowa działki,
  • data i warunki wydania działki,
  • jeżeli działka jest zabudowana prosimy o podanie podstawowych informacji na temat budynków (ilość kondygnacji, powierzchnia, przeznaczenie budynków) oraz okazanie świadectwa charakterystyki energetycznej (jeżeli było wydane).

PRZECZYTAJ GDZIE UZYSKAĆ WYMAGANE DOKUMENTY